Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr 3/S/2013 z dnia 30.03.2013 r.

STATUT STOWARZYSZENIA

„WSPÓLNA SPRAWA” w Drohojowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „WSPÓLNA SPRAWA” w Drohojowie zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, a siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Drohojów, gmina Orły, powiat Przemyski, województwo Podkarpackie

§ 3

Stowarzyszenie może używać własnej pieczęci, logo, znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku- Prawo o Stowarzyszeniach i niniejszego statutu

§ 6

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony

§7

1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873). 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w Rozdziale II par. 1 niniejszego statutu; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia 3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 4 . Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód (nadwyżkę przychodów nad kosztami) przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 1

Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań:
1. promowanie rodzimej miejscowości Drohojów, Gminy Orły i Powiatu Przemyskiego;
2. działalność wspomagająca rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych;
3. inicjowanie szkoleń mieszkańców w celu podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy;
4. podtrzymywanie tradycji narodowej, religijnej oraz pielęgnowanie rodzimej i regionalnej;
5. gromadzenie, aktualizacja i popularyzacja informacji o historii miejscowości;
6. wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego;
7. działania na rzecz grup społecznych wymagających wsparcia, jak: osoby niepełnosprawne, rodziny niezaradne życiowo, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych, losowo poszkodowanych, seniorów i innych;
8. samodzielnie lub wspólnie z samorządem oraz innymi podmiotami pomoc w aktywizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, sportu i kultury fizycznej i turystyki;
9. inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony dóbr kultury, rewaloryzacji zabytków oraz zespołów i miejsc zabytkowych na terenie miejscowości;
10. promocja zdrowia, zdrowego żywienia ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
11. działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

§ 2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym;
2. organizowanie szkoleń, warsztatów, wystaw i konferencji;
3. organizowanie i uczestnictwo w imprezach charytatywnych;
4. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych (europejskich);
5. szerzenie informacji o integracji europejskiej;
6. prowadzenie doradztwa i konsultacji;
7. współpraca z organami władzy samorządowej, państwowej, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem wsi i kultury;
8. współpraca z organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych;
9. interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 1

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 2

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§ 3

1. Członek zwyczajny
a. członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych
b. członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, na stałe zamieszkała poza granicami Rzeczpospolitej
c. członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej podpisami dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia
2. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
b. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
c. zaskarżania do Walnego Zebrania uchwał Zarządu
d. inicjowania działań w sferze statutowej
e. korzystania z pomocy merytorycznej i organizacyjnej w zakresie podejmowanych działań statutowych
3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a. czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
c. regularnego opłacania składek
d. godnego reprezentowania Stowarzyszenia
e. promocji programu i celów Stowarzyszenia, zjednywanie mu sympatyków i sponsorów.

§ 4

1. Członkowie wspierający:
a. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, bez względu na wiek i obywatelstwo lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
b. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na pisemny wniosek zainteresowanego, popartej podpisami dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia.
c. Osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.
2. Członek wspierający ma takie same prawa, co członkowie zwyczajni z zastrzeżeniem nieposiadania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
a. prawo uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
3. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
4. Członek wspierający ma obowiązek:
a. wywiązywania się z deklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń
b. przestrzegania postanowień statutowych
c. przestrzegania uchwał Zarządu Stowarzyszenia

§ 5

1. Członek honorowy:
a. członkiem honorowym jest osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia
b. o nadaniu honorowego członkostwa decyduje Zarząd drogą stosownej uchwały, która zapada absolutną większością głosów.
2. Członek honorowy ma takie same prawa, co członkowie zwyczajni z zastrzeżeniem nieposiadania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 6

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zaległych zobowiązań, w tym opłacenia składek członkowskich
2. Skreślenia z listy członków z powodu:
a. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez kolejne sześć miesięcy
b. nieusprawiedliwionego nie uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia w przeciągu kolejnych sześciu miesięcy
c. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
d. śmierci członka
3. Wykluczenia z listy członków z powodu:
a. złamania obowiązków statutowych
b. działaniem na szkodę Stowarzyszenia
c. utraty praw obywatelskich mocą prawomocnego wyroku sądowego
4. Decyzje o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia
5. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania w terminie do 14 dni od daty doręczenia jej decyzji na piśmie. Do czasu Walnego Zebrania członkostwo ulega zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 1

Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków zwane dalej „Walnym Zebraniem Członków”
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”
3. Komisja Rewizyjna

§ 2

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, obecnych członków Walnego Zebrania Członków
2. Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

§ 3

Walne Zebranie Członków:
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na dwa lata w terminie do 30 marca roku trzeciego
4. Sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata w terminie 30 dni od zakończenia kadencji Zarządu.
5. O terminie, miejscu, i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, zawiadamia członków Stowarzyszenia Zarząd, nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne w przypadku obecności, w pierwszym terminie, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia po upływie jednej godziny od zapowiedzianej, bez względu na liczbę obecnych członków.
7. Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
a. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia
b. uchwalanie Statutu i jego zmian
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
d. udzielanie lub odmowa absolutorium ustępującemu Zarządowi
e. wybór Prezesa Stowarzyszenia
f. wybór pozostałych członków Zarządu w liczbie 4 osób
g. wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób
h. odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
i. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania oraz nabycia członkostwa
j. zatwierdzenie wysokości składek członkowskich proponowanych przez Zarząd
k. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
l. nadawanie na wniosek Zarządu tytułu członka honorowego
8. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd na żądanie:
a. z własnej inicjatywy
b. co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej
c. co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, które to żądanie zostaje przedstawione Zarządowi w formie pisemnej, z wymaganą liczbą podpisów oraz z podaniem przedmiotu obrad
d. Walne Zebranie nadzwyczajne przeprowadza się według zasad przewidzianych dla Walnego Zebrania zwyczajnego.
e. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 4

Zarząd:
1. Zarząd składa się z pięciu osób.
2. Pierwszy skład Zarządu może zostać wybrany podczas zebrania założycielskiego.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem członków
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając wiceprezesa, skarbnika .
5. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje w przeciągu 7 dni od daty jego wyboru.
6. Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji, i obowiązków dla poszczególnych członków.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
8. Zarząd odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy do roku . Posiedzenia są protokołowane.
9. O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu powiadamia pozostałych jej członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prezes lub Wiceprezes w terminie do dwóch tygodni przed planowanym posiedzeniem.
10. Prezes lub Wiceprezes zwołuje posiedzenie Zarządu na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
11. Zarząd jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca od chwili wyboru zawiadomić Krajowy Rejestr Sądowy i organ nadzorujący o zmianie składu osobowego oraz zmianie adresu siedziby władz Stowarzyszenia.
12. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 5

Kompetencje Zarządu:
1. Działa w imieniu Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz
2. Uchwala projekt budżetu.
3. Ustala propozycje wysokości składek członkowskich, przedstawianych do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.
4. Podejmuje decyzje w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 10000,00 zł
5. Podejmuje uchwały w sprawie przyjmowania, skreślenia lub wykluczenia członków.
6. Przedstawia Walnemu Zebraniu propozycje o nadanie tytułu honorowego członkostwa.
7. Składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności
8. Zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
9. Rozpatruje spory miedzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia.
10. Podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania członków

§ 6

Komisja Rewizyjna:
1. Składa się z 3 osób.
2. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej może zostać wybrany podczas zebrania założycielskiego.
3. Pełni funkcję organu kontroli wewnętrznej, który konstytuuje się w ciągu 7 dni od daty wyboru
4. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego
5. Działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
6. Kompetencje:
a. kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia
b. zatwierdza bilans
c. występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli
d. występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania
e. składa podczas Walnego Zebrania członków wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia
f. składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu
g. ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
8. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 1

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. darowizny, spadki i zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
b. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku, dochody z kapitału w formie odsetek, lokat, akcji
c. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia
d. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
2. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od przyjęcia na członka Stowarzyszenia.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w innych sprawach Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa Zarządu z dowolnym członkiem Zarządu.

§2

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 1

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym KRS
2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, większością 2/3 głosów.

§ 2

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Uchwała Walnego Zebrania winna ustanowić likwidatora, określić tryb likwidacji oraz wskazać cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.